icon Prowadzimy terapie dla dorosłych, młodzieży i dzieci
icon Możliwość umówienia konsultacji online
icon Rezerwacja telefoniczna: 535 58 58 58
Typ wizyty :
Data wizyty :


Umawianie wizyty :

Dane osobowe*

Dane kontaktowe*

Na powyższe dane kontaktowe otrzymasz powiadomienia o wizycie

Czy to Twoja pierwsza wizyta u tego specjalisty?*
    


Zasady odwołania wizyt

Kilka słów o mnie

Jako psycholog czerpię inspirację z podejścia integratywnego łączącego w sobie różne nurty psychoterapeutyczne. Dzięki temu mam szerszą perspektywę i więcej narzędzi, które mogę odpowiednio dopasować do potrzeb pacjenta. W pracy istotna jest dla mnie relacja terapeutyczna i indywidualne podejście oparte na bezwarunkowej akceptacji, szczerej empatii i skutecznej współpracy. Ponadto, szczególną rolę odgrywa dla mnie praktyka uważności, która nie tylko pomaga zadbać o siebie i dążyć do równowagi psychofizycznej, ale także pośrednio i pozytywnie wpływa na relacje z bliskimi.

Pomagam osobom dorosłym, które doświadczają:
-trudności w relacjach (m.in. romantycznych, rodzinnych - dorośli:dorośli lub dorośli:młodzież, znajomościach),
-niskiej samooceny,
-perfekcjonizmu i samokrytycyzmu,
-problematycznego odżywiania się (m.in. zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, ortoreksja, bigoreksja, pregoreksja),
-niepokojącej zmiany nastroju (m.in. obniżenia, podwyższenia),
-lęku (m.in. uogólnionego, panicznego, fobii społecznych i specyficznych, zaburzeń kompulsywno-obsesyjnych),
-przemocy (m.in. domowa, mobbing/bullying),
-współuzależnienia (tj. osoby bliskie osoby uzależnionej),
-kryzysu egzystencjalnego (m.in myśli samobójczych, samookaleczania się),
-żałoby i kryzysu życiowego (m.in. utraty bliskiej osoby, zwierzęcia, pracy, ulegnięcie wypadkowi),
-trudności jako bliscy osoby chorej przewlekle (m.in. onkologicznie).

Udzielam również kompleksowych konsultacji dietetycznych, łączących zarówno aspekty żywieniowe, jak i psychiczne - ciężko byłoby analizować nawyki jedzeniowe, nie zwracając przy tym uwagi na potencjalne przyczyny natury mentalnej (np. regulacja emocji, zaburzenia ośrodka nagrody i kary).


 

 

As a psychologist, I draw inspiration from an integrative approach combining various psychotherapeutic trends. It gives me a broader perspective and more tools that I can adapt to a patient's needs. The most important parts of work to me are therapeutic relationships and individual approach based on unconditional acceptance, sincere empathy and effective cooperation. In addition, practice of mindfulness plays a special role for me, as it not only helps with taking care of yourself and striving for psychophysical balance, but also indirectly and positively affects relationships with close ones.

I help adults who experience:
-difficulties in relationships (e.g. romantic, family - adults:adults or adults:adolescents, friendships),
-low self-esteem,
-perfectionism and self-criticism,
-problematic eating (e.g. eating disorders: anorexia, bulimia, binge eating disorder, orthorexia, bigorexia, pregorexia),
-worrying mood changes (e.g. decline, elevation),
-anxiety (e.g. generalized and panic disorders, social and specific phobias, compulsive-obsessive disorders),
-violence (e.g. domestic violence, mobbing/bullying),
-co-dependency (i.e. close ones of people suffering with addiction),
-existential crisis (e.g. suicidal thoughts, self-harm),
-mourning/grief and life crisis (e.g. loss of a loved one/animal/job, participation in an accident),
-difficulties as a relative of a chronically ill person (e.g oncologically).

I also provide comprehensive dietary consultations, combining both nutritional and mental aspects - it would be difficult to analyze eating habits without paying close attention to potential psychological causes (e.g. emotion regulation, disorders of the reward and punishment center).