icon Prowadzimy terapie dla dorosłych, młodzieży i dzieci
icon Możliwość umówienia konsultacji online
icon Rezerwacja telefoniczna: 535 58 58 58

 

 1. Zasady ogólne

 

 1. Serwis internetowy funkcjonujący pod adresem MENTALI.PL (dalej: Serwis) prowadzony jest przez Mentali Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Na Grobli 20/8, 50-421 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VI wydział we Wrocławiu pod numerem KRS 0000894386, NIP 899-289-72-26, REGON 388674924, kapitał zakładowy w wysokości 30 000,00 ZŁ, zwanej dalej Mentali Sp z o.o. (dalej: Usługodawca).
 2. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu działalność związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną i ochroną zdrowia.
 3. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczonych Usług, tj. usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis oraz usług świadczonych stacjonarnie w gabinetach, których lista dostępna jest pod adresem: https://mentali.pl/gabinet/psycholog-wroclaw-grobla., zasady świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także zasady i tryb postępowania reklamacyjnego. 
 5. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług ma obowiązek dokonać akceptacji postanowień Regulaminu.
 6. Lekarz lub specjalista orzeka o stanie zdrowia określonej osoby lub innym problemie, z jaki się boryka, po uprzednim jej zbadaniu na wizycie stacjonarnej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Konsultacje Internetowe świadczone przez nich są alternatywą dla bezpośredniej wizyty u lekarza lub specjalisty, umożliwiają postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym.
 7. Konsultacje Internetowe wykonywane za pośrednictwem Serwisu są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej i stanowią konsultacje oraz porady lekarskie, ale także usługi coachingu i podobne.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednio przepisy: 

 

 1. Definicje
 1. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składająca za pośrednictwem Serwisu Zlecenie wykonania usługi Konsultacji Internetowych przez Specjalistę lub rezerwacją konsultację w gabinecie w formie wizyty stacjonarnej.
 2. Lista Specjalistów  - Usługa Elektroniczna pozwalająca Specjalistom na udostępnianie swoich danych Użytkownikom korzystającym z Serwisu i dokonanie wyboru Specjalisty przez Użytkownika, który wykona Konsultację dla Użytkownika.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konsultacje - usługi wykonywane przez Specjalistę na rzecz Użytkowników w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty tj. polegające na zbadaniu pacjenta stacjonarnie lub w formie Konsultacji Internetowej.
 5. Konsultacje Internetowe - usługi wykonywane przez Specjalistę na rzecz Użytkowników w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty tj. polegające na zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także usługi związane z promocją zdrowia albo coachingiem/mentoringiem, polegające na promowaniu zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, a także na edukacji zdrowotnej i szkoleniowej, umożliwiającej Użytkownikom zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia fizycznego lub psychicznego i przez to jego poprawę.
 6. Newsletter - Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Niego adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 7. Specjalista– zleceniobiorca posiadający wykształcenie medyczne, psychologiczne lub psychoterapeutyczne albo pozwalające na świadczenie usług coachingu/mentora, posiadający odpowiednio prawo wykonywania zawodu lekarza, psychologa, psychoterapeuty lub posiadający uprawnienia umożliwiające świadczenie usług mentora lub z zakresu coachingu, udzielający Użytkownikom, za pomocą Środków Komunikowania się na Odległość, Konsultacji Internetowych, odpowiednio do wykonywanego zawodu, posiadanych uprawnień i specjalizacji. Rejestracja Specjalisty w Serwisie oraz udostępnienie jego danych Użytkownikom następuje po akceptacji niniejszego Regulaminu oraz po pozytywnej weryfikacji Specjalisty, przeprowadzanej przez Usługodawcę.
 8. Środki Komunikacji na Odległość - urządzenie informatyczne i teleinformatyczne wraz z oprogramowaniem, służące do indywidualnego porozumiewania się na odległość i udzielenia Konsultacji Internetowych, a w ich ramach świadczeń zdrowotnych, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami informatycznymi i teleinformatycznymi.
 9. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę, tj. usługi stacjonarne oraz Usługi Elektroniczne.
 10. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników  za pośrednictwem Serwisu.
 11. Zlecenie  – oświadczenie składane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, będące wyrazem woli skorzystania z usług Specjalisty zarejestrowanego w Serwisie, w tym powierzenia mu wykonania Konsultacji.

 

 1. Rodzaj oraz zakres Usług Elektronicznych.
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług, w tym Usług Elektronicznych takich jak: 
 1. Bezpieczny i zapewniający anonimowość kontakt Specjalisty z Użytkownikiem i przeprowadzanie Konsultacji Internetowych;
 2. Rezerwacja wizyty stacjonarnej u Specjalisty i przeprowadzenie Konsultacji;
 3. wysyłka Newsletter za zgodą Użytkownika.
 1. Usługodawca wskazuje, że ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. 

 

 1. Polityka zwrotów oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. c) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. a) i b) Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne.
 3. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr: 81 1090 1522 0000 0001 4793 5338 lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Stripe.com)najpóźniej w ciągu 24h od momentu złożenia Zlecenia wykonania Usługi, chyba że umówienie Usługi i nastąpiło już po tym terminie lub z indywidualnych ustaleń lub opisu usługi wynika inaczej. Konsultacje, w tym Konsultacje Internetowe są świadczone wyłącznie po uiszczeniu opłaty, o której mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Użytkownik dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. W przypadku gdy Użytkownik nie dokona płatności w wskazanym w pkt 3 powyżej terminie, termin wybrany i zarezerwowany przez niego w Formularzu Zamówienia zostanie anulowany i może zostać zarezerwowany przez innego Użytkownika bez jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy i Specjalisty z tego tytułu. W przypadku, gdy rezerwacja nastąpiła na krócej niż 24h przed terminem wykonania Usługi wówczas Użytkownik ma 30 minut na uiszczenie opłaty od chwili dokonania rezerwacji Usługi.
 5. Użytkownik dokonuje wyboru określonej kategorii dotyczącej jego potrzeb, poprzez skorzystanie z Wyszukiwarki Specjalistów a spośród udostępnionych przez Serwis Specjalistów w danej kategorii, wybiera konkretnego Specjalistę oraz preferowaną formę kontaktu z nim spośród: rozmowa telefoniczna, rozmowa na Skype, rozmowa na WhatsApp, rozmowa na Messenger; wizyta stacjonarna ze wskazaniem gabinetu spośród dostępnych. Serwis udostępnia podstawowe dane Specjalisty, jego specjalizację, koszt usługi, kalendarz wizyt, adres gabinetu. Koszt Usługi jest z góry określony i widoczny dla Użytkownika.
 6. Po dokonaniu wyboru Specjalisty i przeprowadzeniu procesu zamówienia Konsultacji, w tym Konsultacji internetowej, Użytkownik uiszcza opłatę, o której mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału.
 7. Realizacja Konsultacji, w tym Konsultacji Internetowej jest możliwa dopiero po uiszczeniu opłaty, przez co należy rozumieć wpływ środków pieniężnych w określonej kwocie na rachunek bankowy wskazany w pkt 3 niniejszego rozdziału. 
 8. Jeżeli Użytkownik nie odwoła wizyty 24 godziny przed umówionym terminem wizyty i nie przyjdzie na umówioną wizytę w gabinecie stacjonarnym lub nie pojawi się na wideokonsultacji, to wpłacona drogą elektroniczną kwota nie podlega zwrotowi, a w przypadku płatności gotówkowych/kartą płatniczą w gabinecie, Użytkownik będzie obowiązany uregulować zaległą płatność z tytułu niewykonania umowy na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego, w związku z tym otrzyma od Usługodawcy przypomnienie w o obowiązku zapłaty takiej kwoty w terminie 7 dni.
 9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 Użytkownik może opcjonalnie wybrać zmianę terminu wizyty. Zmiana terminu wizyty może nastąpić tylko jeden raz. Jeżeli Użytkownika dokona zmiany terminu wizyty i następnie nie przyjdzie na umówioną wizytę w gabinecie stacjonarnym lub nie pojawi się na wideokonsultacji, wówczas odpowiednie zastosowanie w zakresie konsekwencji takiego zachowania znajdą postanowienia z ust. 8.
 10. W ramach Konsultacji, w tym Konsultacji Internetowych, Specjaliści, odpowiednio do ich zawodu, uprawnień i specjalizacji, są uprawnieni do:
 1. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z narzędzia, o którym mowa w rozdziale III pkt 1 lit. a) jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika. Konsultacje Internetowe są świadczone za pośrednictwem videorozmowy lub telerozmowy w ściśle określonym terminie i o określonej godzinie.
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z z wizyty stacjonarnej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. b) jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zakończenia  korzystania z tej Usługi przez Użytkownika. Konsultacje stacjonarne są świadczone w wybranym przez Użytkownika w procesie rejestracji gabinecie stacjonarnie.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 1. Niezbędne wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik to: 
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz zobowiązuje się do dostarczać treści o charakterze bezprawnym i powstrzymywać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.
 2. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy:  powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne, o charakterze rasistowskim, o charakterze pornograficznym lub erotycznym, noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej, wprowadzające w błąd innych Użytkowników, reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne; będące SPAMem lub materiałem promocyjnym, zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

 

 1. Rozwiązywanie Umów o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Newstellter).
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mentali.pl
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. 
 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 5. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. Reklamacje
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług, w tym Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mentali.pl podając jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:
 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Specjalistów oraz za popełnione przez nich błędy.

 

 1. Odstąpienie od Umowy
 1. Z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego rozdziału, Użytkownik będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Mentali Sp. z o.o. ul. Na Grobli 20/8. 50-421 Wrocław 
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

 1. Prawa własności intelektualnej
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie Serwisu, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza wiedzy dostępna na stronie, korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z wyjątkiem elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Usługodawcy. 
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. Żadna część zasobów Serwisu nie może być publikowana bez zgody Serwisu. 
 3. Użytkownik przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści cyfrowe potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych, danych osobowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu z tego tytułu, zobowiązuję się zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności w związku z naruszeniami oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

 

 1. Zasady odpowiedzialności
 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
 2. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Za skutki podania Specjaliście błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych, wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku. Specjaliści kierują się̨ w trakcie świadczenia Konsultacji Internetowej Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalista jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących od Użytkownika, a także samego faktu korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Użytkownika lub osób trzecich, albo sytuacji określonych prawem. 
 4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis. 
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  
 4. Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania danych osobowych Użytkowników dostępna jest na stronie internetowej Serwisu.