icon Prowadzimy terapie dla dorosłych, młodzieży i dzieci
icon Możliwość umówienia konsultacji online
icon Rezerwacja telefoniczna: 535 58 58 58
image
Konsultacja psychologiczna
icon 60 min      icon 180.00 zł
konsultacja online
icon 60 min      icon 180.00 zł
Konsultacja psychologiczna
icon 60 min      icon 180.00 zł
konsultacja dietetyczna
icon 60 min      icon 180.00 zł
Wsparcie psychologiczne
icon 60 min      icon 180.00 zł
psychoedukacja
icon 60 min      icon 180.00 zł
Konsultacja psychodietetyczna
icon 60 min      icon 180.00 zł
psychological consultation in English
icon 60 min      icon 250.00 zł
psychological consultation in English
icon 60 min      icon 250.00 zł
Diagnoza ADHD
icon 60 min      icon 890.00 zł
Opinia/ zaświadczenie do operacji bariatrycznej
icon 60 min      icon 180.00 zł
couple therapy in English
icon 60 min      icon 300.00 zł
Wizyta domowa
icon 60 min      icon 400.00 zł
ADHD Diagnostic test in english
icon 60 min      icon 890.00 zł
Kilka słów o mnie

Jako psycholog czerpię inspirację z podejścia integratywnego łączącego w sobie różne nurty psychoterapeutyczne. Dzięki temu mam szerszą perspektywę i więcej narzędzi, które mogę odpowiednio dopasować do potrzeb pacjenta. W pracy istotna jest dla mnie relacja terapeutyczna i indywidualne podejście oparte na bezwarunkowej akceptacji, szczerej empatii i skutecznej współpracy. Ponadto, szczególną rolę odgrywa dla mnie praktyka uważności, która nie tylko pomaga zadbać o siebie i dążyć do równowagi psychofizycznej, ale także pośrednio i pozytywnie wpływa na relacje z bliskimi.

Pomagam osobom dorosłym, które doświadczają:
-trudności w relacjach (m.in. romantycznych, rodzinnych - dorośli:dorośli lub dorośli:młodzież, znajomościach),
-niskiej samooceny,
-perfekcjonizmu i samokrytycyzmu,
-problematycznego odżywiania się (m.in. zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, ortoreksja, bigoreksja, pregoreksja),
-niepokojącej zmiany nastroju (m.in. obniżenia, podwyższenia),
-lęku (m.in. uogólnionego, panicznego, fobii społecznych i specyficznych, zaburzeń kompulsywno-obsesyjnych),
-przemocy (m.in. domowa, mobbing/bullying),
-współuzależnienia (tj. osoby bliskie osoby uzależnionej),
-kryzysu egzystencjalnego (m.in myśli samobójczych, samookaleczania się),
-żałoby i kryzysu życiowego (m.in. utraty bliskiej osoby, zwierzęcia, pracy, ulegnięcie wypadkowi),
-trudności jako bliscy osoby chorej przewlekle (m.in. onkologicznie).

Udzielam również kompleksowych konsultacji dietetycznych, łączących zarówno aspekty żywieniowe, jak i psychiczne - ciężko byłoby analizować nawyki jedzeniowe, nie zwracając przy tym uwagi na potencjalne przyczyny natury mentalnej (np. regulacja emocji, zaburzenia ośrodka nagrody i kary).


 

 

As a psychologist, I draw inspiration from an integrative approach combining various psychotherapeutic trends. It gives me a broader perspective and more tools that I can adapt to a patient's needs. The most important parts of work to me are therapeutic relationships and individual approach based on unconditional acceptance, sincere empathy and effective cooperation. In addition, practice of mindfulness plays a special role for me, as it not only helps with taking care of yourself and striving for psychophysical balance, but also indirectly and positively affects relationships with close ones.

I help adults who experience:
-difficulties in relationships (e.g. romantic, family - adults:adults or adults:adolescents, friendships),
-low self-esteem,
-perfectionism and self-criticism,
-problematic eating (e.g. eating disorders: anorexia, bulimia, binge eating disorder, orthorexia, bigorexia, pregorexia),
-worrying mood changes (e.g. decline, elevation),
-anxiety (e.g. generalized and panic disorders, social and specific phobias, compulsive-obsessive disorders),
-violence (e.g. domestic violence, mobbing/bullying),
-co-dependency (i.e. close ones of people suffering with addiction),
-existential crisis (e.g. suicidal thoughts, self-harm),
-mourning/grief and life crisis (e.g. loss of a loved one/animal/job, participation in an accident),
-difficulties as a relative of a chronically ill person (e.g oncologically).

I also provide comprehensive dietary consultations, combining both nutritional and mental aspects - it would be difficult to analyze eating habits without paying close attention to potential psychological causes (e.g. emotion regulation, disorders of the reward and punishment center).

Obszary konsultacji

Studia magisterskie z psychologii, specjalność kliniczna, ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Tytuł licencjonowanego dietetyka uzyskałam podczas studiów na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Miałam możliwość odbyć praktyki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu na oddziale gastroenterologicznym, w trakcie których analizowałam stan chorobowy pacjentów, ich plan leczenia i zalecenia dietetyczne. Podczas stażu w Klinice Mentalnej w Przylądku Nadziei we Wrocławiu udzielałam wsparcia i pracowałam terapeutycznie z dziećmi chorującymi onkologicznie oraz ich opiekunami. W trakcie praktyk w Gabinecie Psychoterapii i Seksuologii Jakub Cesarz, prowadziłam zajęcia z uważności (mindfulness), a także pogłębiałam wiedzę psychologiczną i psychoterapeutyczną w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz z interwencji kryzysowej. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i warsztatach, które pozwoliły mi poszerzyć zasoby i umiejętności terapeutyczne oraz dietetyczne.

Istotnym jest dla mnie stały rozwój osobisty, dlatego chętnie poszerzam swoją wiedzę i rozwijam kompetencje, uczestniczę w kursach i szkoleniach, a także poddaję się regularnej superwizji i terapii własnej.

 

 

 

I graduated with a master's degree in psychology, clinical speciality, at the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Wrocław. I obtained the title of a licensed dietitian while studying at the Medical University in Wrocław. I had the opportunity to complete an internship at the Clinical University Hospital in Wrocław in the gastroenterology ward, during which I analyzed patients’ medical history, their treatment plan and dietary recommendations. During my month-long internship at the Mental Clinic at Cape of Hope in Wrocław, I provided support and worked therapeutically with young oncological patients and their caregivers. The internship at the Jakub Cesarz Psychotherapy and Sexology Office, gave me the opportunity to conduct mindfulness classes and deepen my psychological and psychotherapeutic knowledge in the cognitive-behavioral approach and crisis intervention. I participated in many courses and workshops, which allowed me to expand my therapeutic and dietary resources and skills.

Constant personal development is important to me, which is why I expand my knowledge and develop competences, participate in courses and training, as well as undergo regular supervision and self-therapy.

 

 

Czy wiesz, że ...

Istnieje wiele prostych metod, pozwalających na zachowanie równowagi psychicznej, nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. Umów się na wizytę z psychologiem i poznaj sposoby na to, aby zawsze trzymać nerwy na wodzy.

icon